REGULAMIN SERWISU SUPER CORAL

1. Właścicielem serwisu supercoral.pl (zwanego dalej serwisem) jest LBB HOUSE LTD | 7 Kings Avenue | Manchaster, M8 5AS
2. Z Serwisu korzystać mogą jedynie osoby pełnoletnie. Przez osoby pełnoletnie rozumie się osobę która ukończyła 18 rok życia. Za korzystanie z Serwisu i stosowanie się do treści w nim zawartych przez osoby niepełnoletnie administratorzy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności. Korzystanie z Serwisu skutkuje automatycznym zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz potwierdzeniem pełnoletniości korzystającego.
3. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
4. Administratorzy Serwisu posiadają i zastrzegają do użytku własnego wszelkie autorskie prawa majątkowe i niemajątkowe, dotyczące treści zamieszczonych w niniejszym Serwisie. Materiały w postaci zdjęć, artykułów, publikacji i innego rodzaju opisów zamieszczonych przez administratorów w serwisie nie można kopiować, powielać ani udostępniać na własny lub cudzy użytek w celach komercyjnych oraz do propagowania w działaniach marketingowych lub innych działaniach osobistych bądź zarobkowych.
5. Wszelkie informację, publikacje, artykuły i opinie prywatne zamieszczone w Serwisie lub otrzymane w ramach świadczonych przez Serwis porad mają charakter tylko informacyjny i dodatkowy.
6. Informacje zawarte w niniejszej Serwisie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
7. Żadnej z zamieszczonych w Serwisie informacji lub wypowiedzi (odpowiedzi) lekarzy bądź specjalistów nie należy rozumieć jako:

• udzielenia świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28, poz. 152 wraz z późn. zm. ) i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 r. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)
• badania pacjenta w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28, poz. 152 wraz z późn zm.),
• wskazań dotyczących stosowania produktów leczniczych,
• wskazań dotyczących sposobu używania wyrobów medycznych,
• braku konieczności przeprowadzenia zabiegów medycznych i podjęcia terapii,
• informacji, według której produkty lecznicze posiadają wyłącznie lub głównie właściwości kosmetyków, środków spożywczych lub innych artykułów konsumpcyjnych,
• stawiania diagnozy oraz wskazywania terapii.

8. Wszelkie produkty opisane w Serwisie nie są przeznaczone do leczenia, diagnozowania lub zapobiegania jakiejkolwiek chorobie. Przed zastosowaniem któregokolwiek z opisywanych w niniejszym Serwisie produktów (suplementów diety) lub stosowania przygotowanego przez administratorów serwisu programu oczyszczającego należy skonsultować się z lekarzem ogólnym lub lekarzem specjalistą (lekarzem medycyny naturalnej). Za brak w/w konsultacji i ewentualne niepożądane skutki zdrowotne administratorzy serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.
9. Administratorzy Serwisu nie ponoszą również odpowiedzialności za złe przeprowadzoną kurację oczyszczania organizmu w związku z niezastosowaniem się do porad administratorów i nieprawidłowego stosowania diety i polecanych w Serwisie suplementów.
10. Osoby podejmujące współpracę z administratorami Serwisu jako nowi niezależni dystrybutorzy uzyskają bezpłatnie przeszkolenie z zakresu działalności firmy Coral Club INT. oraz przeszkoleni przez administratorów Serwisu i z zakresu znajomości produktów suplementacyjnych Coral Club.
11. Administratorzy Serwisu będący jednocześnie niezależnymi dystrybutorami Coral Club nie leczą ludzi z chorób, tylko pomagają dbać o zdrowie oraz profilaktykę utrzymania zdrowia.
12. Produktu polecane w Serwisie posiadają wszelkie niezbędne atesty i zostały dopuszczone do obrotu na rynku Rzeczpospolitej Polskiej.
13. Administratorzy Serwisu w każdej chwili, z przyczyn zewnętrznych, będących, w szczególności w przypadku awarii systemów informatycznych zastrzegają prawo do tymczasowego wstrzymania dostępu do Serwisu.
14. Wszelkie Informacje, opinie i artykuły zawarte w Serwisie zostały zebrane i opracowane przez Administratorów Serwisu w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne i bezpieczne.
15. Administratorzy zaznaczają i treści zawarte w artykułach, opiniach i informacjach zawartych w Serwisie oparte są na indywidualnej kuracji programów suplementacyjnych firmy CORAL CLUB INT. i u każdego człowieka skutki stosowania programu mogą przynosić różne rezultaty. Przed stosowaniem programu dokładnie skonsultuj się z osobą prowadzącą lub zapoznaj się z ulotką załączoną do produktu/programu. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem ogólnym lub lekarzem specjalistą (lekarzem medycyny naturalnej) lub bezpośrednio z opiekunem Coral Club w celu uniknięcia powikłań zdrowotnych.
16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 12.12.2016